Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)

  Warunki

  Ogόlne Warunki Usług

  1. Zakres obowiązywania

  Niniejsze Ogólne Warunki Usług obowiązują w przypadku umów pomiędzy tłumaczem przysięgłym Martą Bauer (zleceniobiorca, zwaną dalej “tłumaczem”) i zleceniodawcą, o ile nic innego nie zostało ustalone lub ustawowo uznane za konieczne. Ogólne Warunki Usług lub Handlowe zleceniodawcy są dla tłumacza tylko wtedy wiążące, jeśli wyraźnie zostały przez niego uznane.

  2. Zakres zlecenia

  Każde tłumaczenie zostanie wykonane skrupulatnie, zgodnie z zasadami etosu zawodowego. Zleceniodawca otrzyma tłumaczenie w formie uzgodnionej w umowie.

  3. Obowiązek współudziału i informacji ze strony zleceniodawcy

  Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania tłumacza w stosownym terminie na temat gatunku tekstu, jego specjalizacji oraz przeznaczenia jak również formy i terminu jego dostawy. Jeśli tekst przeznaczony jest do druku, zleceniodawca ma obowiązek przekazania tłumaczowi kopii korekcyjnej.

  Zleceniodawca ma obowiązek przekazania tłumaczowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania tłumaczenia (glosariusze, zdjęcia, rysunki, tabele, skróty itd.)Tłumacz nie przejmuje odpowiedzialności za błędy wynikające z niewywiązania się zleceniodawcy z powyższych obowiązków.

  4. Usunięcie wad

  Tłumacz ma obowiązek do poprawienia tłumaczenia, jeśli jest ono wadliwe. Zleceniodawca ma prawo do usunięcia wad tłumaczenia przez tłumacza, któremu udzielił zlecenia. Prawo to traci swoją moc, jeśli zleceniodawca nie zgłosi usterki na piśmie, dokładnie opisując jego wadę. Zleceniodawca zobowiązuje się przyznać tłumaczowi wystarczająco dużo czasu na wykonanie korekty tłumaczenia.

  5. Odpowiedzialność

  Tłumacz przejmuje odpowiedzialność w przypadku poważnego niedbalstwa. Za lekkie niedbalstwo odpowiedzialność może zostać przejęta wyłącznie w przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych umową.

  6. Tajemnica zawodowa

  Tłumacz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w przypadku poufnych informacji związanych ze zleceniem.

  7. Wynagrodzenie

  Rachunek musi zostać zapłacony najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania tłumaczenia.Oprócz ustalonego wynagrodzenia tłumacz ma prawo do zwrotu dodatkowych, omówionych ze zleceniodawcą, kosztów powstałych w wyniku wywiązania się ze zlecenia. W przypadku dłuższych zleceń, tłumacz ma prawo do zaliczki obiektywnie koniecznej do wykonania tłumaczenia. W uzasadnionych przypadkach tłumacz może uzależnić oddanie tłumaczenia od wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie została wcześniej ustalona, wynagrodzenie równe jest ogólnie przyjętej stawce w zależności od rodzaju i trudności tekstu.

  8. Zastrzeżenie własności i prawa autorskie

  Wykonane tłumaczenie jest własnością tłumacza do momentu jego całkowitej zapłaty. Do tego momentu zleceniodawca nie ma prawa użytkowania. Tłumacz zastrzega sobie prawa autorskie tłumaczenia.

  9. Stosowane prawo

  Zlecenia i wszystkie związane z nimi roszczenia objęte są prawem niemieckim. Moc obowiązująca niniejszych Warunków nie jest zależna od nieskuteczności bądź nieważności poszczególnych postanowień.